Πακέτο συμμόρφωσης GDPR για ασφαλιστικά γραφεία

Το πακέτο συμμόρφωσης GDPR για ασφαλιστικά γραφεία περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω:

  • Δημιουργία φακέλου συμμόρφωσης
  • Χαρτογράφηση δεδομένων
  • Σύνταξη πολιτικής για την προστασία  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • Πολιτική απορρήτου
  • Εντυπο ενημέρωσης / συγκατάθεσης
  • Διαδικασία λήψης συγκατάθεσης και τήρηση αρχείου
  • Διαδικασία για την άσκηση ατομικών δικαιωμάτων των υποκειμένων και τήρηση αρχείου
  • Διαδικασία για την παραβίαση δεδομένων
  • Επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν