Οδηγία IRRD – Εναρμονισμένο πλαίσιο Ανάκαμψης και εξυγίανσης ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη διαμόρφωση πρότασης οδηγίας που θα αφορούσε στην ανάκαμψη και την εξυγίανση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης – γνωστή ως οδηγία IRRD (Insurance Recovery & Resolution Directive).

Προσφάτως, τον Δεκέμβριο του 2022, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συμφώνησαν στην χορήγηση διαπραγματευτικής εντολής για το περιεχόμενο της εν λόγω οδηγίας, που έχει ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της οδηγίας Solvency II και απώτερο σκοπό, την αύξηση της ανθεκτικότητας του ασφαλιστικού κλάδου και την διευρυμένη την προστασία του καταναλωτή ασφαλιστικών προϊόντων. Με την εντολή αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άνοιξε τον δρόμο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου εντός του 2023, προβλέπεται ότι θα προκύψει το τελικό κείμενο της Οδηγίας.

Η οδηγία IRRD εισαγάγει ένα εναρμονισμένο καθεστώς για την εξυγίανση των ασφαλιστικών / αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, παρέχοντας στις εθνικές εποπτικές αρχές παρόμοια εργαλεία και διαδικασίες εξυγίανσης για την αντιμετώπιση περιστατικών αστοχίας .

Το σκεπτικό των νομοθετών πίσω από το νέο κανονιστικό πλαίσιο στηρίζεται στο γεγονός ότι ναι μεν η οδηγία Solvency II μείωσε την πιθανότητα χρεοκοπίας και βελτίωσε την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού κλάδου, αλλά ωστόσο, και παρά και το υγιές και άρτιο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας, δεν αποκλείστηκαν ολοκληρωτικά καταστάσεις αστοχίας και χρεωκοπίας.

Επί του παρόντος δεν υφίστανται εναρμονισμένες διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξυγίανση των ασφαλιστικών/ αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα λόγω των πολλών και ουσιαστικών διαδικαστικών διαφορών μεταξύ των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που διέπουν την πτώχευση των ασφαλιστών στα κράτη μέλη, τα προηγούμενα χρόνια να δημιουργηθούν αρκετά προβλήματα στην πράξη. 

Επιπλέον, οι διαδικασίες αφερεγγυότητας που αφορούν άλλους κλάδους της οικονομίας ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες και καθίστανται σε αρκετές περιπτώσεις ανεπαρκείς για τον κλάδο της ασφάλισης.Ως εκ τούτου, απαιτείται ένα κανονιστικό καθεστώς το οποίο θα παρέχει στις εποπτικές αρχές ένα αξιόπιστο σύνολο εργαλείων εξυγίανσης προκειμένου να παρεμβαίνουν άμεσα σε περιπτώσεις πτώχευσης ή ενδεχόμενης πτώχευσης, ώστε να εξασφαλίζουν καλύτερο αποτέλεσμα για τους αντισυμβαλλομένους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον αντίκτυπο στην οικονομία και το ευρύτερο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το εναρμονισμένο πλαίσιο ανάκαμψης και εξυγίανσης θα διασφαλίζει επίσης τα συμφέροντα των αντισυμβαλλομένων στην διασυνοριακή αγορά ασφάλισης και αντασφάλισης, εξασφαλίζοντας ελάχιστη ικανότητα εξυγίανσης των ασφαλιστών σε όλα τα κράτη μέλη και διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών κατά την αντιμετώπιση της πτώχευσης διασυνοριακών ομίλων.

Από πλευράς της η ΕΙΟPA χαιρετίζει την Οδηγία εστιάζοντας στα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία και τον συντονισμό των εποπτικών αρχών , ενώ στην αντίπερα όχθη, η Insurance Europe εκφράζει τις επιφυλάξεις της, τονίζοντας ότι ο ασφαλιστικός κλάδος δεν είναι το ίδιο με τον τραπεζικό και ότι το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο Solvency II είναι επαρκές για την αντιμετώπιση φαινομένων χρεοκοπίας.

Εν αναμονή των εξελίξεων, η Ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία ευελπιστεί το νέο πλαίσιο να μην αποτελέσει ένα επιβαρυντικό παράγοντα στα λειτουργικά κόστη και την κερδοφορία του κλάδου.