«Η αξία του συμβούλου έγκειται στη γνώση και στην εξειδίκευση του στο συμβουλευτικό έργο»Η κα. Μυρτώ Χαμπάκη, Partner, Advisory Services Experto Crede Consultants, σε μια κατατοπιστική συνέντευξη μας μιλά για την αξία της κανονιστικής συμμόρφωσης των σύγχρονων επιχειρήσεων του κλάδου, αναλύοντάς μας τις ανάγκες των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και των ασφαλιστικών γραφείων. Επιπλέον, διευκρινίζει ποιες είναι οι κανονιστικές υποχρεώσεις ενός ασφαλιστικού γραφείου, ανεξαρτήτως μεγέθους, βάσει του θεσμοθετημένου πλαισίου, καθώς και ποια θα πρέπει να είναι τα βασικά κριτήρια στην επιλογή του κατάλληλου σύμβουλου για την επιχείρησή μας.Κα. Χαμπάκη, ένας όρος που ακούστηκε ευρέως κατά την εφαρμογή του Solvency II και βέβαια άρχισε να ακούγεται και στα ασφαλιστικά γραφεία – ανεξαρτήτως μεγέθους – με την έλευση του Ν.4583/2018 (IDD) και του Κανονισμού για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του GDPR, είναι αυτός της Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Θέλετε να μας εξηγήσετε τον ρόλο της λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης;Οι αναφορές στην αναγκαιότητα της Λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης όντως άρχισαν να εμφανίζονται στον κλάδο κατά την διαμόρφωση της Οδηγίας Solvency II, από το 2006 και έπειτα. Να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τις τότε απόψεις των ειδικών, οι οποίες εν τέλει ενσωματώθηκαν στο κανονιστικό πλαίσιο, η φερεγγυότητα μιας ασφαλιστικής επιχείρησης δεν διασφαλίζεται αποκλειστικά από την ύπαρξη κεφαλαίων αλλά και από ένα δομημένο σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τέσσερις βασικές λειτουργίες: την Αναλογιστική λειτουργία, την λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων, την λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου και τέλος τη λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η Οδηγία Solvency II, η οποία ενσωματώθηκε στο δίκαιο της χώρας μας με τον ν. 4364/2016 ήταν αυτή που θεσμοθέτησε και κατέστησε υποχρεωτική τη λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης και στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν με την αντίστοιχη νομοθεσία για τα τραπεζικά ιδρύματα.Aν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό για το τι σημαίνει Κανονιστική Συμμόρφωση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί μία λειτουργία της κάθε επιχείρησης, της οποίας ο ρόλος είναι να διασφαλίζει τη συνεχή συμμόρφωση της εν λόγω επιχείρησης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που την αφορούν άμεσα ή έμμεσα. Δηλαδή στην περίπτωση του ασφαλιστικού κλάδου που περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και τα ασφαλιστικά γραφεία, δεν αναφερόμαστε αποκλειστικά και μόνο στη συμμόρφωση στην ασφαλιστική νομοθεσία, άλλα και σε μια σειρά άλλων νομοθετημάτων, όπου οι επιχειρήσεις του κλάδου εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους. Η λειτουργία αυτή πλέον διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης.Τα τελευταία χρόνια, όπως θα έχετε παρατηρήσει υπάρχει έντονη κινητικότητα ως προς παραγωγή / αναθεώρηση νομοθεσίας από την Ε.Ε. κυρίως στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η παραγωγή νομοθεσίας επιδρά σημαντικά στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου. Η κινητικότητα αυτή προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον αφού ήδη παρατηρούμε τις πρώτες αναθεωρήσεις υφιστάμενων κομβικών οδηγιών που αφορούν τον κλάδο μας καθώς και την έλευση νέων που σε αρκετές περιπτώσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και της ραγδαίας εισχώρησης της τεχνολογίας στα ασφαλιστικά προϊόντα.Σε μια ιδιαιτέρως πολύπλοκη κανονιστική περίοδο και σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον λειτουργίας, οι σύγχρονες επιχειρήσεις του κλάδου χρειάζονται εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα αυτό, όσο ποτέ άλλοτε. H Κανονιστική Συμμόρφωση διαφέρει στις ασφαλιστικές εταιρείες σε σχέση με τα ασφαλιστικά γραφεία.Όπως προαναφέραμε, η Κανονιστική Συμμόρφωση, αφορά όλες τις επιχειρήσεις εντός και εκτός κλάδου, αφού αυτές πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με το τρέχον κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει την εκάστοτε λειτουργία τους.Με μια ειδική ματιά στον κλάδο μας, παρατηρούμε ότι η διαφορά στη λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης εντός της ασφαλιστικής εταιρείας και εντός του ασφαλιστικού γραφείου έγκειται στο ότι για την μεν ασφαλιστική εταιρεία η λειτουργία απαιτείται από το ισχύον νομικό πλαίσιο και πρέπει να είναι σαφώς ορισμένη μέσω σχετικής Πολιτικής και διαδικασιών εγκεκριμένων από τη διοίκηση, προκειμένου να ελέγχεται συστηματικά από την εποπτεία για το έργο της, ενώ για τα ασφαλιστικά γραφεία δεν απαιτείται ρητά από τον νόμο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι ασφαλιστικό γραφείο απαλλάσσεται της τήρησης των κανονιστικών του υποχρεώσεων. Ας μην πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Συνεπώς, το κάθε ασφαλιστικό γραφείο πρέπει και να προβλέπει αλλά και να καλύπτει τις ανάγκες κανονιστικής συμμόρφωσης που το αφορούν, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την έκτασης των εργασιών του.Και για να γίνω πιο συγκεκριμένη: Η ανάγνωση της νομοθεσίας και η κατανόηση συγκεκριμένων άρθρων της, δεν σημαίνει ότι η επιχείρηση κανονιστικά λειτουργεί σωστά. Πολλές φορές ακούω «μα αυτό το κάνουμε». Ναι, το κάνουμε, αλλά τεκμηριώνεται και αποδεικνύεται αυτό που κάνουμε; Και εάν αποδεικνύεται, αποδεικνύεται ικανοποιητικά και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουμε συνέπειες σε μια καταγγελία ή έναν εποπτικό έλεγχο; Η προφορική διαβεβαίωση δεν αποτελεί εποπτική τεκμηρίωση!Η κανονιστική συμμόρφωση είναι απαραίτητο να εκτείνεται στις καθημερινές εργασίες της επιχείρησης με τη διαμόρφωση των κατάλληλων διαδικασιών και των απαιτούμενων πολιτικών και εντύπων, πρέπει να ελέγχεται συστηματικά και τέλος πρέπει να τεκμηριώνεται για εποπτικούς σκοπούς. Σε αυτό ακριβώς στο σημείο, στο σημείο της λειτουργικής εφαρμογής – της πρακτικής εφαρμογής – καθώς και της εποπτικής απόδειξης, ένας ειδικός σύμβουλος αποτελεί τον επαγγελματία κλειδί που θα συμβουλέψει την επιχείρηση με τρόπο ώστε να την προστατεύσει από τυχόν πρόστιμα και κανονιστικές αστοχίες.Ποιες είναι οι κανονιστικές υποχρεώσεις ενός ασφαλιστικού γραφείου σήμερα;Όπως ανέφερα και πιο πάνω, το κάθε ασφαλιστικό γραφείο αναλόγως του μεγέθους του αλλά και των εργασιών των οποίων αναλαμβάνει, ενδέχεται να έχει διαφορετικές κανονιστικές ανάγκες.
Σε γενικές γραμμές, η πρώτη και σημαντικότερη υποχρέωση των ασφαλιστικών γραφείων παραπέμπει στο Ν.4583/2018 για τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, στις υποχρεώσεις του Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την Διαχείριση Αιτιάσεων, στο κανονιστικό πλαίσιο για το ξέπλυμά χρήματος και την αποτροπή της απάτης καθώς και σε παρεμφερείς κανονιστικές πράξεις που αφορούν στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την προστασία του καταναλωτή. Προσφάτως, βλέπουμε και αρκετές ρυθμίσεις για τη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων και των εξ αποστάσεως πωλήσεων.Οι κανονιστικές αυτές υποχρεώσεις δύναται να διαφοροποιηθούν σημαντικά όταν έχουμε διασυνοριακή δραστηριότητα εντός ΕΕ, επαφές με τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, πολυσύνθετα ασφαλιστικά προϊόντα που δημιουργούνται ειδικά για τα ασφαλιστικά γραφεία και διανέμονται μέσω ειδικών συμφωνιών (TOBA, binders κλπ).Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να τονίσω πως η IDD, όπως πολλές φορές συναντώ στην πράξη, δεν είναι μόνο τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν, αλλά εμπεριέχει και συγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές οι οποίες πρέπει να είναι καταγεγραμμένες (εγγραφές σε μητρώα, εκπαίδευση προσωπικού, διαμόρφωση δικτύων) και να ακολουθούνται συστηματικά. Τα μεσαία και μικρά γραφεία σε αρκετές περιπτώσεις παραβλέπουν τέτοιου είδους διαδικασίες, χρησιμοποιώντας μόνο τα έντυπα τα οποία ωστόσο διασφαλίζουν εν μέρη και όχι πλήρως τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, ενώ δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα περί GDPR.Ο GDPR δεν είναι μόνο το Έντυπο Συγκατάθεσης. Η προστασία δεδομένων είναι φιλοσοφία και εργασιακή συνείδηση. Είναι άκρως σημαντικό για ένα ασφαλιστικό γραφείο να καταλάβει το ρόλο που αναλαμβάνει όσον αφορά στη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δηλαδή, αν είναι ο εκτελών, την επεξεργασία για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας ή αν είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, όπου εκεί οι κανονιστικές υποχρεώσεις διαφέρουν σημαντικά.Ποιοι είναι οι κατάλληλοι επαγγελματίες για να συμβουλεύσουν τις επιχειρήσεις του κλάδου και ποιο είναι το κόστoς ενός συμβουλευτικού έργου; Είναι απαγορευτικό;Η απάντηση στο ερώτημα της «καταλληλότητας του συμβούλου» για μένα ήταν και θα είναι πάντα «ο ειδικός». Και επειδή δυστυχώς, σε αρκετές περιπτώσεις στη χώρα μας βλέπουμε ανθρώπους να «βαφτίζονται» σύμβουλοι επιχειρήσεων και ειδικοί, χωρίς όμως να διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση, την απαιτούμενη κατάρτιση σε ειδικά θέματα, τις αναγκαίες πιστοποιήσεις ή την πρακτική εμπειρία για να κάνουν αυτή τη δουλειά, θα πρέπει να τονίσω το εξής: Η αξία του συμβούλου έγκειται στη γνώση του και στην εξειδίκευση του πάνω στο αντικείμενο στο οποίο καλείται να υποστηρίξει την επιχείρηση που τον εμπιστεύεται.Ο σύμβουλος που επιλέγει μια επιχείρηση θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει εμπειρία στο συμβουλευτικό αντικείμενο στο οποίο καλείται να παρέχει τις υπηρεσίες του και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί μόνο από το βιογραφικό του, τα συμβουλευτικά έργα που έχει ολοκληρώσει στο παρελθόν και φυσικά από την κατάρτιση, τις γνώσεις του και τη φήμη του στην αγορά. Επιπλέον, ο σύμβουλος θα πρέπει να λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής ηθικής και της εμπιστευτικότητας που χαρακτηρίζει το συμβουλευτικό επάγγελμα.Συνεπώς, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει με μεγάλη προσοχή την επιχείρηση συμβούλων με την οποία θα συνεργαστεί, προκειμένου να λάβει υψηλής ποιότητας εξειδικευμένες υπηρεσίες, με σωστή τιμολόγηση των συμβουλευτικών έργων, αναλόγως των πραγματικών συμβουλευτικών αναγκών. Το δε κόστος ενός συμβουλευτικού έργου καθορίζεται αναλόγως με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των εργασιών της κάθε επιχείρησης, το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών αλλά και το επίπεδο τεχνογνωσίας των επαγγελματιών που απαρτίζουν τη συμβουλευτική ομάδα.Η ομάδα μας στην Experto Crede είναι «παιδί της ασφαλιστικής αγοράς» και συνεπώς γνωρίζει πολύ καλά τον κλάδο και προσαρμόζει το κόστος σωστά, ρεαλιστικά και ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες τις κάθε επιχείρησης. Συνεπώς το κόστος δεν είναι σε καμία περίπτωση απαγορευτικό ούτε για τα μικρομεσαία ασφαλιστικά γραφεία, ούτε για τις επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.Μιλήστε μας λίγο για την Experto Crede και τις υπηρεσίες που παρέχει.Η Experto Crede υπήρξε όνειρο μου αλλά και η προσωπική μου θεώρηση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ασφαλιστικό κλάδο με επαγγελματισμό, σοβαρότητα, συνέπεια και αξιοπιστία. Το όνομα Experto Crede, η λατινική φράση για την «εμπιστοσύνη στον ειδικό» αντικατοπτρίζει την επαγγελματική μου φιλοσοφία μου για πάνω από μια εικοσαετία, αλλά και τη συστηματική προσήλωση μου στην παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.Η ασφαλιστική αγορά έχει αγκαλιάσει τις υπηρεσίες της Experto Crede και αυτό με τιμά προσωπικά, όπως τιμά και όλη την ομάδα μου, καθώς μέσα στα 2 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας μας έχουμε αναλάβει πολλά συμβουλευτικά projects σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ασφαλιστικών γραφείων του κλάδου, με εξαιρετικά αποτελέσματα χάρη στη γνώση και την εμπειρία που μας χαρακτηρίζουν.Με μεγάλη εξειδίκευση στον ασφαλιστικό κλάδο και τις κανονιστικές του ιδιαιτερότητες, η Experto Crede πλέον προσφέρει μια ευρεία γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και στην προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).Παράλληλα, η εμπειρία μας εκτείνεται και στον τομέα της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) στην ιδιωτική ασφάλιση καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ασφαλιστικούς συνεταιρισμούς, συλλόγους και σωματεία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Εντός του πλαισίου του εξωπορισμού, αναλαμβάνουμε τη Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης και την Λειτουργία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) καθώς και την Λειτουργία του Υπευθύνου για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος (AML).Επιπρόσθετα, παρέχουμε πακέτα συστηματικής συμβουλευτικής κάλυψης σε ετήσια βάση ενώ προσφάτως επεκταθήκαμε και στην παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου». Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε το όραμα μας για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στο μέγεθος και τις ανάγκες των πελατών μας και στο μέλλον διατηρώντας πάντα αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που μας κάνει να διαφέρουμε: την αγάπη για τον κλάδο μας και την αγάπη για τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης.