Εποπτικές Αναφορές Solvency II : Συστηματικής Ταξινόμησης XBRL 2.8.0 και μοντέλα  DPM

Την 29η Ιουλίου, η ΕΙΟPA προχώρησε στη δημοσίευση της τελικής έκδοσης για την Συστηματική Ταξινόμηση XBRL 2.8.0 και των σχετικών μοντέλων DPM που αφορούν στην εφαρμογή του πλαισίου του τρίτου Πυλώνα της  Φερεγγυότητας ΙΙ. Όπως είναι ήδη γνωστό, η  EIOPA εφάρμοσε τις μεθοδολογίες DPM και  XBRL ως πρότυπα για την υποβολή δεδομένων από τις αρμόδιες  εθνικές αρχές  με στόχο τη  συλλογή πληροφοριών για τον ασφαλιστικό κλάδο αλλά και για την υποβολή εκθέσεων σχετικών το πανευρωπαϊκό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα (PEPP) καθώς και τα συνταξιοδοτικά ταμεία – pension funds. 

H τρέχουσα ταξινόμηση ,  δημοσιεύτηκε στον ακόλουθο σύνδεσμο www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/supervisory-reporting-dpm-and-xbrl_en  και αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως με την ενσωμάτωση εκκρεμούντων επικυρώσεων που θα αποφασιστούν μετά από σχετική διαβούλευση στις αρχές του επόμενου έτους, ενώ θα τεθούν σε ισχύ από την 31η Δεκεμβρίου του 2023. Για την διευκόλυνση της υλοποίησης της προσαρμογής των εταιρικών συστημάτων η EIOPA προχωρά στην αναθεώρηση του εγγράφου Governance of Taxonomy Releases and Schedule 2019-2021 , στο οποίο έχουν προστεθεί νέες ημερομηνίες υλοποίησης στον Οδικό Χάρτη Ταξινόμησης . 


Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα δημοσιεύονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της EIOPA www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/